Om snel te acteren op vragen uit de samenleving stelde de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg in april 2020 € 5 miljoen beschikbaar voor ondersteuning aan inwoners, organisaties en ondernemingen in de gemeente die te maken kregen met de negatieve gevolgen van de coronacrisis.
Vrijdag 13 maart 2020 was de dag dat de meeste theaters in de wereld hun deuren moesten sluiten.
De gemeenteraad van Wassenaar heeft op de Nota van Uitgangspunten Groene Zone projectlocatie Valkenburg vastgesteld.

Daarmee is de basis gelegd voor het behoud en de versterking van het open landschap tussen de noordelijke dorpsrand van Wassenaar en de nieuw te bouwen woonwijk Valkenhorst.

Wethouder Kees Wassenaar (Wonen, Ruimtelijke Ordening en Cultureel Erfgoed) is blij met het raadsbesluit: ‘De Groene Zone is niet alleen voor Wassenaar maar ook regionaal van grote betekenis. We moeten ervoor zorgen dat de Groene Zone een plek blijft, waar je midden in de drukke Randstad ruimte houdt om te ademen. Het vastleggen van deze Nota van Uitgangspunten biedt de beste garantie voor een duurzaam behoud van dit groene en cultuurhistorisch waardevolle gebied. We kunnen nu de eerste concrete stappen zetten naar het versterken van de kwaliteiten van de Groene Zone. In het vervolgtraject blijven we, zoals de raad in zijn motie heeft aangegeven, de samenwerking met Katwijk opzoeken.’ De raad nam een motie aan die aandringt op nauwere samenwerking met Katwijk bij het opstellen van de bestemmingsplannen die de buurgemeente maakt voor het gebied én op een intensieve betrokkenheid van de Wassenaarse raad via de raadswerkgroep.

Behoud en versterking huidige kwaliteiten
De Groene Zone is een gebied met uitgestrekte weilanden, zichtlijnen naar de duinen, en waardevolle ecologische en archeologische kwaliteiten. Het gebied vormt de ecologische verbinding tussen het Nationaal Park Hollandse Duinen en het Groene Hart. Elementen van het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg en restanten van de Duitse bezetting dragen bij aan het bijzondere karakter ervan.
De Nota van Uitgangspunten gaat uit van behoud en versterking van de huidige kwaliteiten van de Groene Zone. Deze kwaliteiten uiten zich voor een groot deel in het kleinschalige, open agrarische landschap. Het toevoegen van ecologische elementen draagt bij aan de duurzame instandhouding van het gebied. Zo komt er een ecologische verbinding tussen Lentevreugd en het Groene Hart, worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en krijgen weidevogels meer ruimte. Ook ecologisch en cultuurhistorisch herstel van rijksmonument de Tankgracht Wassenaar maakt onderdeel uit van de plannen. Deze tankgracht is tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door de Duitse bezetters als onderdeel van de verdedigingslinie tegen de geallieerde troepen.

De gemeente wil het mooie, kleinschalige weidelandschap meer openstellen voor de recreant door recreatieve fiets- wandel- en ruiterroutes aan te leggen. Omdat de Groene Zone ook dieren gaat huisvesten die rust nodig hebben, gaat de gemeente voor extensieve recreatie; dus meer laarzenpaden dan brede fietsroutes kriskras door het landschap. Verder wordt in en om de Groene Zone een aantal specifieke maatregelen genomen: van groen inpakken van bebouwing tot aanleg van nieuwe natuur. Ook gaat de gemeente onderzoeken of bijvoorbeeld het afvalbrengstation van Avalex nieuwe huisvesting kan krijgen buiten de Groene Zone.

Vervolg: uitwerking tot Masterplan
Nu de nota is vastgesteld, gaat de gemeente door met de uitwerking van de uitgangspunten tot een Masterplan. Dit Masterplan schetst een ruimtelijk toekomstbeeld voor de Groene Zone. Het Masterplan wordt vervolgens vertaald in een bestemmingsplan en vormt het kader voor deelprojecten, die concrete voorstellen bevatten voor de inrichting van de Groene Zone. Uiteraard gaat de gemeente hier eigenaren, stakeholders, bewoners en belangenverenigingen bij betrekken. Een van de eerste acties die de gemeente voor het Masterplan onderneemt, is het vastleggen van afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf over de inrichting van de voormalige start- en landingsbaan op het Wassenaars grondgebied. Met de provincie Zuid-Holland bestaan al afspraken over de ecologische verbindingszone in het gebied.
Commissaris van de Koning Jaap Smit kreeg op het provinciehuis in Den Haag in het kader van de Kinderzwerfboek Provincie Estafette bezoek van Annechien en Robbert, KindAmbassadeurs van Kinderzwerfboek.
Journalist Martin Reitsma had een boeiend en leuk gesprek met zangeres Jennifer Ewbank in het chique en statige hotel Des Indes in Den Haag. De aanleiding was haar komende optreden en haar nieuwe op te nemen CD.
Voorschoten staat voor grote uitdagingen als het gaat over energie en klimaat. En ze raken iedereen: inwoners, bedrijven, andere organisaties en de gemeente. Maar ook de leefomgeving: planten, dieren, kortom het ecosysteem zelf. In de Visie op Energie en Klimaat die op 4 maart is vastgesteld door de gemeenteraad van Voorschoten laat de gemeente zien welke rol zij op dit vlak kan pakken, rekening houdend met de beperkte middelen die er zijn.
De ontwikkeling van de Julianabaan-app is een van de resultaten van de eerste labs van de Retail Innovatie & Experience Campus. Een ander resultaat is het voorstel voor een gezamenlijk online platform voor het bestellen en bezorgen van producten voor Leidschendam Centrum. Studenten van mboRijnland, de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan en TMO Fashion Business School zijn in de labs samen met retailondernemers aan de slag gegaan om hun onderzoeksvragen te beantwoorden.
Mist u in deze coronatijd ook de gezamenlijke momenten om lekker bij te praten met een kopje koffie of thee? Woej mist jullie ook. Daarom is ‘Woej koffie’ in het leven geroepen. Op twee Woej-locaties kunt u buiten bij de deur een bakkie aandacht komen drinken, op twee ochtenden per week. Er zijn dan ook twee beroepskrachten aanwezig.
(VIDEO) Vanwege de versoepelingen in het coronabeleid konden contactberoepen weer aan de slag. Ook de kappers mochten woensdag hun klantenkring weer bedienen.
(VIDEO) 55-plussers deden een nostalgische wandel- en puzzeltocht door Oud-Voorburg. De tocht, die werd georganiseerd door SenW, trok veel bekijks en wandelaars.
De bouw van het nieuwe Veurs Voorburg aan de Delflandlaan in Voorburg is gestart. De school staat te springen om het inmiddels 65 jaar oude pand aan de Van Horvettestraat in te ruilen voor een eigentijds en duurzaam nieuw gebouw.
Uit het Steden & Streken Merkenonderzoek 2021 blijkt dat voorsteden het zwaar te verduren hebben sinds de coronacrisis. Leidschendam-Voorburg denderde maar liefst 22 plaatsen naar beneden in de top 100 van aantrekkelijkste gemeenten.
Het opsporingsprogramma Team West van Omroep West heeft deze week beelden getoond van twee inbrekers in een garagebox aan de Molenstraat in Wassenaar.