De gemeenteraad van Wassenaar heeft dinsdagavond stevige kritiek geuit op het college vanwege de gevolgde procedures en communicatie rondom de verkoop van het Koffiehuisje (Buurtweg 116).

De fracties geven aan niet tegen de verkoop van het Koffiehuisje te zijn. De kritiek op het gevolgde proces is echter niet mals. De raad meent dat wethouder Schokker (CDA) verwachtingen heeft gewekt richting IJssalon Luciano. De raad wil dat de wethouder opnieuw in overleg treedt met de indieners om het selectieproces en de gehanteerde criteria nader toe te lichten. Ook de communicatie naar de buurtbewoners vinden de fracties van D66, Lokaal Wassenaar! en PvdA onvoldoende. Het amendement van deze drie partijen is met een grote meerderheid aangenomen (alleen DLW was tegen deze aanvulling).

Een stevige meerderheid was voor het door VVD, Lokaal Wassenaar! en D66 ingediende amendement. Raadslid Born (VVD) geeft aan dat de VVD ervoor wil waken dat deze verkoop de gemeente op het hellende vlak plaatst. Immers deze verkoop wil nog niet zeggen dat er geen discussie zal zijn over het bestemmingsplan dat gewijzigd moet worden. Het college moet volgens het amendement nog nadrukkelijk de voorkeurskeuze bespreken en de haalbaarheid op hoofdlijnen bestuderen.

De raad heeft bedenkingen of een omgevingsvergunning met een bestemmingsplanwijziging wel realistisch is met het oog op de verkeersveiligheid, het draagvlak in de buurt en de ruimtelijke kaders.