ZuidhollandGemeenten, waterschappen en de provincie in de energieregio Rotterdam Den Haag, waaronder Wassenaar, hebben deze week het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) vrijgegeven voor verdere behandeling. Het concept geeft zicht op de praktische stappen die in de regio uitgevoerd kunnen worden richting een fossielvrije toekomst.

Samenwerking stuurt aan op praktische haalbaarheid
De regio met 23 gemeenten, 4 waterschappen, provincie en netwerkbeheerders, zet met deze concept-RES in op praktische haalbaarheid. Het geeft een totaalbeeld van de mogelijkheden van verduurzaming van de elektriciteit, warmte en brandstoffen. Daarbij wordt rekening gehouden met het landschap, inwoneraantal en de gebouwde omgeving. Er wordt toegewerkt naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen.

Wethouder Lia de Ridder: ‘We hebben nu integraal zicht op de mogelijke vergroening van onze energievoorziening. Dit is daarmee een goed moment om te kijken of dit een haalbare weg is, ook voor Wassenaar. Met de reacties op deze concept-RES kunnen we de volgende stap zetten: een ambitieuze en realistische energiestrategie voor de regio Rotterdam-Den Haag.’

Sterke warmteregio biedt potentieel kansen
In de regio is het potentiele aanbod van restwarmte en geothermie bijna tweemaal zo groot als de warmtevraag. Daarom wil de regio warmte gebruiken voor woningen en bedrijven maar ook met aangrenzende regio’s uitwisselen. Het regionale traject draagt bij door een Regionale Structuur Warmte (RSW) te ontwikkelen die gemeentegrensoverschrijdend is. Of deze regionale warmte ook in Wassenaar kan worden gebruikt is nog niet duidelijk. Dit alternatief moet naast andere alternatieve warmtebronnen, afgewogen worden in de Transitievisie Warmte. De regio acht grootschalige beschikbaarheid van waterstof of groengas voor 2030 niet realistisch en zet daarom naast een regionale warmte-infrastructuur in op isoleren.

Duurzaam opgewekte elektriciteit kan 8% a 9% bijdragen aan de nationale opgave
Met het Klimaatakkoord streeft Nederland naar 35 terawattuur (TWh is de eenheid van elektrische energie) aan duurzaam opgewekte energie op land in 2030. De concept-RES draagt daaraan bij met een bandbreedte van 2,8 - 3,2 TWh aan potentiele grootschalige wind- en zonne-energie. Dat is 8 a 9 procent bij aan de nationale opgave. Daarnaast zet de regio in op ca. 0,8 TWh kleinschalige opwek zon- en windenergie op particuliere daken. Er zijn in de regio nog geen aangewezen locaties voor de uitvoering. Er zijn gezamenlijk zeven zoekgebieden gedefinieerd waar kansen worden gezien voor verdere concretisering richting de RES 1.0. De indeling van die gebieden is gebaseerd op geografische ordening, landschapskenmerken en homogene vraag.

Vervolg niet in beton gegoten
Het college van B&W zal de Raad vragen om na de zomer in reactie op de concept-RES wensen en bedenkingen mee te geven, waarmee de definitieve energiestrategie in voorjaar 2021 ontwikkeld kan worden. De RES 1.0 wordt voor 1 juli 2021 afgerond. Bij de verdere uitwerking wordt ook betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bewoners en bedrijven erg belangrijk gevonden. Gezien de situatie rond COVID-19 zal de inbreng vooral online gevraagd worden. In Wassenaar biedt de Klimaattafel gelegenheid om aandacht te besteden aan de opties van de regionale energietransitie, waarbij bezoekers hun reactie kenbaar kunnen maken.