Leidschendam-Zuid verzet zich nog steeds fel tegen de komst van een kolossale flat voor 162 jongeren op de locatie Vlietweg 3, het voormalige pand van ‘Haalhout’.

De Actiegroep juicht het idee van harte toe maar vindt de locatie met dit volume totaal ongeschikt.
 
Na 21 maanden praten moet de conclusie helaas zijn dat er weinig aan het oorspronkelijke plan is veranderd. Op de vele vragen die gesteld zijn aan de projectontwikkelaar en de gemeente is het meest gehoorde antwoord ‘dat het wel zal meevallen’ en ‘we gaan het wel bekijken als het een probleem blijkt te zijn’. Vertrouwen heeft bij de Actiegroep plaats gemaakt voor wantrouwen, moedeloosheid en treurnis.
 
Laat het duidelijk zijn, zegt Astrid Kruijt namens de Actiegroep, wij zijn niet tegen jongeren of de bouw van woningen voor jongeren. Wel is van het begin af aan duidelijk dat het kolossale gebouw dat projectontwikkelaar Wibaut op de plek van Haalhout aan Vlietweg 3 wil bouwen veel te groot is voor deze plek. Zo groot dat de gemeente onderhands(!) een deel openbaar groen (het grasveldje met bomen en struiken grenzend aan de rotonde van de Nieuwstraat) aan Wibaut wil verkopen. Naar alternatieve locaties die de Actiegroep heeft aangedragen is amper serieus gekeken.
Zelfs specialisten als een ruimtelijke planoloog, een architect en een collega projectontwikkelaar verbazen zich over de omvang van dit project in verhouding tot de afmeting van het bouwkavel.
 
Uit het tweede participatietraject is gebleken dat het oorspronkelijke plan nauwelijks is aangepast en de nieuw te bouwen flat nog steeds niet past op de gekozen plek.
Aanpassingen zijn nauwelijks mogelijk vanwege financiële haalbaarheid, aldus projectontwikkelaar Wibaut.
 
De ‘1828’ jongerenflat, waar de jongeren max. 5 jaar mogen wonen, is ten opzichte van het allereerste ontwerp een klein stukje naar het zuiden verplaatst en de hoogte is aangepast van 17,5 naar 16,5 m. Echter, er komt nog steeds een kolossaal gebouw met 162 jonge bewoners tussen bebouwing van 5-8 meter hoog, met veel te weinig parkeerplaatsen. Het is daarom ook onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur in de toelichting op de parkeernota een merkwaardige volgorde hanteert, namelijk eerst bouwen en daarna het voorzieningenniveau op peil brengen.
 
Dat het gebouw niet past op deze plek valt bovendien af te leiden uit:
- het volledige perceel inclusief gemeentegrond wordt bebouwd (er is amper ruimte omheen);
- er is geen ruimte op het perceel voor parkeerplaatsen;
- de gemeente maakt op gemeentegrond parkeerplaatsen terwijl een projectontwikkelaar hier zelf in hoort te voorzien;
- er worden netto 38 parkeerplaatsen gecreëerd, dit is veel te weinig voor 162 bewoners (maar voor meer parkeerplaatsen is er geen ruimte);
- er is geen ruimte voor bouwcontainers tijdens de bouw op eigen grond. Dit betekent dat gedurende de bouwperiode de parkeeroverlast nog extremer zal zijn dan het nu al;
- veel groen verdwijnt en er is geen ruimte om dat te compenseren.
 
De bouw van deze flat zal grote gevolgen hebben voor Leidschendam-Zuid, die nu al te kampen heeft met parkeerdruk, verkeersinfarcten, geluidsoverlast, slechte luchtkwaliteit en te weinig groen.
De ActiegroepVlietweg3 onderstreept namens de 558 omwonenden dat in het belang van de leefbaarheid van Leidschendam-Zuid een andere locatie de enige oplossing is voor dit bouwvolume.
 
De ActiegroepVlietweg3 roept u op om massaal naar de beeldvormende vergadering te komen. Deze vindt plaats op dinsdag 3 oktober om 19.30 uur in het oude gemeentehuis in de Herenstraat te Voorburg.
 
 
Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht ActiegroepVlietweg3

Vlietweg3 impressie voor en na bouw 002
                                                                                  Vlietweg 3 - impressie vóór en ná de bouw