Naar aanleiding van het artikel op de website van Midvliet (d.d. 04-03-2021) over parkeren en de blauwe zones in Voorburg, ontvingen wij onderstaande reactie met betrekking tot de alinea ‘Meer digitaal’.

"Er wordt gesteld dat de papieren ontheffingen achter de voorruit worden vervangen door digitale database met ontheffingen op kenteken.
Dat betekent dat niet meer te zien is of een geparkeerde auto legaal is geparkeerd. De bewoners kunnen dit dan ook niet meer melden bij de gemeente als een auto langdurig illegaal staat geparkeerd. Daar komt bij dat niet iedereen over een computer beschikt en daarmee kan werken.

De bezoekerskaart wordt vervangen door een bezoekersregeling waarbij kentekens van bezoekers aangemeld kunnen worden. Als ik het goed heb begrepen geldt dit dan voor de regelmatig terugkerende bezoeker ? Dient deze bezoeker weer te worden afgemeld als geen bezoek meer plaatsvindt of de bezoeker wordt vervangen? (b.v. thuiszorg e.d.).

Dit systeem werkt niet als er onverwachts bezoek komt dat niet is aangemeld en een bekeuring riskeert. Welke maatregel wordt hiervoor genomen?
In april wordt een besluit over de definitieve Nota Parkeerbeleid 2021 genomen. Dat is kort dag en vraag ik me af of de gesprekken met de bewoners en ondernemers dan in alle wijken hebben plaatsgevonden.

Mevr. M.T.I. Oosterveer."

=====================================================================================

Hieronder de tekst van het artikel waar mevrouw Oosterveer naar verwijst.

De gemeente Leidschendam-Voorburg is verantwoordelijk voor het regelen van het parkeren in de gemeentelijke openbare ruimte. Het bestaande beleid van gratis parkeren en, waar nodig, blauwe zones wordt voortgezet.

Ondanks het stijgende autobezit en de toenemende druk op parkeren vanuit buurgemeenten, heeft de gemeente altijd vastgehouden aan een zo vriendelijk en faciliterend mogelijk parkeerbeleid. In de nieuwe Nota Parkeerbeleid 2021 staat het parkeerbeleid in de gemeente Leidschendam-Voorburg voor de komende jaren.

Verkeerswethouder Astrid van Eekelen: “Parkeren staat niet op zichzelf. We willen als gemeente goed bereikbaar blijven én onze woonomgeving leefbaar houden. Daarom blijven we parkeren faciliteren voor een goede bereikbaarheid en een prettige woonomgeving. Daarnaast willen we het gebruik van andere vormen van mobiliteit stimuleren, denk aan deelmobiliteit met e-scooters en deelfietsen. Dit allemaal voor een bewuster autogebruik, een lagere parkeerdruk en een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.”

Duidelijk en eenduidig
Een goed parkeerbeleid is nodig om, op plaatsen waar parkeren tot problemen leidt, de schaarse parkeerruimte te verdelen onder de verschillende doelgroepen. De gemeente wil daarom een duidelijk en eenduidig parkeerbeleid voeren, waarbij parkeerbeleid ook kan betekenen dat er juist geen parkeermaatregelen worden getroffen. In het parkeerbeleid is uitgewerkt wanneer er sprake is van een parkeerprobleem, welke maatregelen bij welk type probleem getroffen kunnen worden en wie in welk type gebied prioriteit krijgt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen woongebieden, winkelgebieden, OV-knooppunten, en bedrijven-/sportterreinen. Dit kader is nodig om het parkeerbeleid op straat te kunnen evalueren en actualiseren. Effectief parkeerbeleid zal gepaard moeten gaan met voldoende capaciteit voor handhaving.

Meer digitaal
De gemeente heeft de ambitie om in de loop van 2021 het online aanvraagproces van ontheffingen voor de blauwe zone te versnellen en te vergemakkelijken door dit verder te automatiseren. Daarnaast is ook de ambitie om de papieren ontheffingen achter de voorruit te vervangen door een digitale database met ontheffingen op kenteken. Voor bezoekers wordt dan de bezoekerskaart vervangen door een bezoekersregeling, waarbij kentekens van bezoekers aangemeld kunnen worden.

Besluitvorming en participatie
De Nota Parkeerbeleid 2021 is tot stand gekomen met een klankbordgroep bestaande uit diverse wijkbewoners en ondernemers, twee gemeentebrede enquêtes over parkeren en diverse parkeermetingen. Aan de hand van dit geactualiseerde beleidskader wil de gemeente vervolgens in gesprek met de bewoners en ondernemers om per wijk of buurt te bekijken of het nodig is om de parkeermaatregelen aan te passen. De raad neemt naar verwachting in april een besluit over de definitieve Nota Parkeerbeleid 2021.
.