Er zullen twee extra routes worden toegevoegd aan de Verkenning naar openbaar vervoer (OV) in het gebied CID-Binckhorst. Bewoners van Voorburg-West hadden hier op aangedrongen, nadat duidelijk werd dat de gemeente Den Haag aankoerste op een OV-tracé van de Binckhorst over de Maanweg naar station Voorburg, zonder naar alternatieve routes te kijken.

Quickscan
Het gaat in totaliteit om het traject tussen Den Haag Centraal, de Binckhorst en Station Voorburg en een aansluiting richting Delft. Naast een route via de Binckhorstlaan en de Maanweg, voert de projectorganisatie nu ook een quickscan uit naar een nieuwe route via de Binckhorstlaan, Zonweg en Regulusweg. Verder wordt een route via de Binckhorstlaan en het bestaande tramspoor in de Prinses Mariannelaan in de Verkenning meegenomen. De uitbreiding van de Verkenning komt voort uit de zienswijzen die zijn ingediend bij de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Prettig blijven wonen
Astrid van Eekelen, wethouder Bereikbaarheid Gemeente Leidschendam-Voorburg: “Met een toename van inwoners en reizigers in een stedelijk gebied als het CID-Binckhorst is goed openbaar vervoer erg belangrijk. Tegelijkertijd willen we dat inwoners van Voorburg-West prettig en fijn kunnen blijven wonen, dat kinderen buiten kunnen spelen, dat er voldoende groen blijft en een plek om de auto te parkeren. In de 111 zienswijzen die we hebben ontvangen zijn zorgen uitgesproken over het behoud van Opa’s veldje, de scoutingvereniging en de monumentale tuin van Huygens Hofwijck. Begrijpelijke zorgen die we uiterst serieus nemen. Ook werden veel suggesties gedaan voor alternatieve routes. Er is daarom besloten om de Verkenning naar het hoogwaardig openbaar vervoer uit te breiden van één naar drie routes, waarbij bij station Voorburg ook nog steeds wordt gekeken naar een ondergrondse variant.”

Milieueffectrapportage
In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die in het najaar 2020 ter inzage lag voor iedereen, staan de kaders voor de milieueffectrapportage beschreven. Er staat bijvoorbeeld in welke alternatieven (tracé, inpassing en type openbaar vervoer) onderzocht worden en aan welke criteria en methoden deze alternatieven worden getoetst. De Commissie voor de Milieueffectrapportage heeft een onafhankelijk advies uitgebracht over de inhoud van het milieueffectrapport. Deze commissie tekende al op dat er niet gekeken was naar de milieu-effecten van alternatieve routes, zoals te verwachten toename van geluidshinder voor de bewoners van Voorburg-West.

In de Nota van Antwoord reageerden deze week de colleges van B&W van Leidschendam-Voorburg en Den Haag op de binnengekomen zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Nota van Antwoord zijn te vinden op binckhorstbereikbaar.nl.

Bewonersplatform
In de zienswijzen gaven veel mensen aan beter betrokken te willen worden bij het onderzoek naar de openbaar vervoer-verbinding. Deze maand start de projectorganisatie daarom met een bewonersplatform bestaande uit een vaste groep van ongeveer 15 vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers uit Voorburg, Rijswijk en Den Haag. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter gaan de deelnemers van het bewonersplatform met elkaar in gesprek over de verschillende alternatieven van openbaar vervoer, de effecten op de omgeving en de voor- en nadelen van de verschillende routes. Kort na iedere bijeenkomst van het bewonersplatform vindt een online inloopsessie plaats. Hierin koppelt de projectorganisatie terug wat er is besproken en kunnen deelnemers vragen stellen.

Inzet op snel en frequent openbaar vervoer
Tot 2040 komen er in het Haagse Central Innovation District (CID) en de Binckhorst zo’n 25.000 woningen en 30.000 banen bij. CID-Binckhorst ligt tussen de stations Hollands Spoor, Den Haag Centraal en Voorburg. Om het gebied ook in de toekomst prettig leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te maken is beter openbaar vervoer en uitbreiding van fiets- en looproutes noodzakelijk. Zo ontstaat een aantrekkelijk en goed bereikbaar gebied.

Robert van Asten, wethouder Mobiliteit Gemeente Den Haag: “De groei van de regio zorgt ervoor dat de druk op de woningmarkt en op het openbaar vervoer verder toeneemt. Meer woningen betekent meer reizigers. Hoogwaardig openbaar vervoer is hier een voorwaarde. Hiermee zetten we samen met het Rijk en regiopartners MRDH, gemeente Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid- Holland een prachtige stap voor de aanleg van het regionale ov en daarmee de ontwikkeling van dit gebied. Het CID en de Binckhorst is het economische hart van de Haagse regio met een groot regionaal en nationaal belang. We creëren hier een nieuwe autoluwe stadswijk waarin lopen, fietsen en openbaar vervoer centraal staan en mensen makkelijk kunnen komen en fijn kunnen wonen en werken.”

Masterplan Mobiliteit
Uit het onderzoek met nu drie opties, moet later dit jaar een voorkeursalternatief voor de route, de inpassing en type openbaar vervoer naar voren komen. Deze komen te staan in het concept Masterplan Mobiliteit. Ook hier kunnen omwonenden en belangstellenden weer op reageren. Uiteindelijk besluiten de gemeenteraden van de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg in 2022 over het Masterplan Mobiliteit.

Initiatiefnemers Verkenning
De initiatiefnemers voor de Verkenning zijn de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg, provincie Zuid-Holland, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie en Infrastructuur en Waterstaat en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De initiatiefnemers werken samen aan de Verkenning in de projectorganisatie MIRT-Verkenning CID-Binckhorst.