Oud-burgemeester Klaas Tigelaar heeft de aanzet gegeven tot een geheim onderzoek naar de El Tawheed-moskee in Leidschendam. Dit meldt Vlietnieuws.

De fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad zijn geïnformeerd over de opdracht voor het onderzoek. Het speurwerk is betaald door de Nationaal coördinator terrorismebestrijding. Het onderzoeksrapport is geheim. De huisadvocaat van de gemeente onderzoekt of die geheimhouding niet kan worden doorbroken.

Dat blijkt uit een brief die burgemeester Jules Bijl aan de gemeenteraad heeft gezonden. Daarin geeft hij uitleg over het geheime onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar de El Tawheed-moskee. Afgelopen zaterdag berichtte de krant NRC daarover. Gisteren stelde D66-fractieleider Wouter Jorissen er een groot aantal vragen over aan B&W.

De letterlijke tekst van de brief

‘Geachte raadsleden, Afgelopen zaterdag verscheen in de NRC een onderzoeksartikel over de overheid die de afgelopen jaren ‘undercover’ onderzoek heeft laten doen naar onder andere Islamitische organisaties en moskeeën. Ook Leidschendam-Voorburg wordt genoemd als één van de gemeenten die hiervoor opdracht heeft gegeven aan het bedrijf Nuance door Training en Advies (NTA), een adviesbureau met als missie een bijdrage te leveren aan de bescherming van de democratische rechtsorde.

NTA werkt in het sociale veiligheidsdomein en voert in opdracht van de overheid onderzoeken uit onder andere naar radicale tendensen die een gevaar kunnen opleveren voor de samenleving. Uiteenlopend van extreemrechts tot jihadisme. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) financiert de onderzoeken en adviseert gemeenten gebruik te maken van de diensten van NTA, indien het lokaal wenselijk is om meer inzicht te krijgen in de feitelijke lokale situatie rondom radicalisering.

In 2019/2020 is er landelijk een tendens van opkomend radicalisme aan de linker en rechter kant van de Nederlandse samenleving. De burgemeester (Klaas Tigelaar, red.) heeft destijds aan de Lokale kamer (beraad burgemeester, politie, justitie, red.) de vraag gesteld of er goed zicht was op de lokale situatie. De Lokale kamer heeft tot op zekere hoogte zicht op het vraagstuk van radicalisering in Leidschendam-Voorburg, maar er werd ook erkend dat er blinde vlekken konden zijn op extreem links, op extreem rechts en ten aanzien van polarisatie.

Om die potentiële blinde vlekken helder te krijgen is destijds aan NTA gevraagd een krachtenveldanalyse uit te voeren. De specifieke opdracht was: ‘Doe een onderzoek in Leidschendam-Voorburg, breed naar de krachten die er spelen en die mogelijk van invloed/gevaar kunnen zijn binnen Leidschendam-Voorburg voor onze inwoners’. Het NTA heeft daartoe een onderzoek gedaan in openbare bronnen en met een veldonderzoek.

In 2020 is het onderzoek afgerond en is een vertrouwelijk rapport ter beschikking aan de burgemeester gesteld. De fractievoorzitters zijn aan de voorkant geïnformeerd dat deze opdracht verleend was. Ook is er een bijeenkomst voor raadsleden georganiseerd waarbij het NTA en de Lokale kamer zich hebben gepresenteerd. Hierbij waren destijds 7 raadsleden aanwezig en alle fracties waren vertegenwoordigd. Door corona en het feit dat het rapport niet digitaal verspreid mocht worden is een terugkoppeling over de resultaten achterwege gebleven.

De uitkomsten hebben een beperkte bijdrage geleverd aan het vergroten van het inzicht omtrent de lokale aanpak ter voorkoming van radicalisering, extremisme en polarisatie. Het rapport gaf weinig aanleiding tot het bijstellen van de toen gehanteerde aanpak. De resultaten zijn gebruikt als achtergrondinformatie voor intern gebruik: om kleuring te kunnen geven aan wat al bekend was vanuit eigen contacten met organisaties, om te toetsen of het beeld dat de gemeente had van de lokale situatie compleet was en of de gemeente geen blinde vlekken had als het ging om radicaliserende groepen buiten de bestaande contacten, en om te toetsen of binnen de preventie en aanpak van radicalisering/extremisme de juiste keuzes werden gemaakt. De kosten voor het uitvoeren van de krachtenveldanalyse zijn € 59.085, betaalt uit de versterkingsgelden van het NCTV.

Het artikel in het NRC heeft voor een stevige reactie in de Islamitische gemeenschap in Nederland gezorgd. De burgemeester heeft daarom afgelopen zaterdag direct telefonisch contact gezocht met de voorzitter van het moskeebestuur, de heer M.S. Ahouch, om enige duiding en context aan het NRC-artikel te geven. Onder de gegeven omstandigheden verliep het gesprek constructief. Later spreekt de burgemeester hem opnieuw hierover.

In het NRC-artikel wordt door de onderzoeksjournalisten en enkele opgevoerde privacy deskundigen betoogd dat de overheid, het NCTV en de gemeenten die hierin geparticipeerd hebben, met deze onderzoeksmethoden de wet hebben overtreden. Leidschendam-Voorburg, de Lokale kamer, is bij de opdrachtverlening er vanuit gegaan dat de gevraagde krachtenveldanalyse binnen de geldende wet- en regelgeving valt. Inmiddels is aan de Functionaris gegevensbescherming een nadere analyse gevraagd of de gebruikte methodiek voldoet aan de privacyregelgeving. Zodra dit rapport beschikbaar is wordt u over de conclusies daarvan geïnformeerd.

Het onderzoeksrapport is volgens de NTA vertrouwelijk, alleen voor intern beraad opgesteld en eigendom van NTA. NTA heeft de burgemeester laten weten dat het contractueel niet is toegestaan om (onderdelen) van het rapport zonder hun toestemming te delen met derden, welke toestemming geweigerd is. Ook claimen zij aanspraak te doen op de uitzonderingsgrond van artikel 10, eerste lid, sub c van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), in het geval er door derden een Wob-verzoek wordt ingediend naar dit rapport.

De NTA geeft hiervoor als reden dat door het publiceren van het rapport een onevenredige benadeling van personen en organisaties kan plaatsvinden omdat er geen wederhoor heeft plaatsgevonden. Wij hebben onze huisadvocaat gevraagd om nader te adviseren over de contractbepalingen bij deze opdracht, het eigendom van het rapport en de claim op de uitzonderingsgrond van de Wob. Inmiddels is een dergelijk verzoek daadwerkelijk binnen gekomen en is ook gevraagd om informatie over het rapport. Ook hierover buigt de huisadvocaat zich op dit moment.

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, J.G. Bijl burgemeester’.

(bron: vlietnieuws.nl)

Contactgegevens Midvliet

Algemene correspondentie
Postbus 1042
2260 BA  Leidschendam

Studioadres & Bezoekadres
Damlaan 35a
2265 AL Leidschendam

Telefoon studio: 070-3202266
Redactie: redactie@midvliet.nl
E-mail: info@midvliet.nl

 

Radio & Televisie

Radio
Ether: 107.2 Mhz
DAB+: kanaal 11B (DAB lokaal 45)
Ziggo digitaal: 916
KPN  digitaal: 1189
XS4All digitaal: 1189
Of via de livestream

Televisie
Ziggo: kanaal 41
KPN:  kanaal 1489
XS4All: kanaal 1489
Of via de livestream