Dankzij een stabiele begroting kan de gemeente verder met ambities op het gebied van wonen, energie, economie en klimaat.

Zo is er geld voor betere wegen en meer ruimte voor de fiets, goede contacten en faciliteiten voor ondernemers, sportmogelijkheden voor alle inwoners en een rijk cultuuraanbod. Ook een divers en betaalbaar woningaanbod, energiemaatregelen en vergroeningsacties en onderwijs en onderwijshuisvesting hebben volop de aandacht. Bij alle onderwerpen zet de gemeente in op betrokkenheid van inwoners, onder meer door duidelijke communicatie en participatietrajecten.


 
Dicht(er)bij
De gemeente werkt voor inwoners en vindt hun betrokkenheid erg belangrijk. Bij de start van een project wordt duidelijk gemaakt hoe het participatieproces eruitziet, wat de ruimte is voor inbreng van inwoners, organisaties en ondernemers en wat er met de uitkomsten wordt gedaan. Bestuur en ambtenaren gaan proactief in gesprek met mensen. Dit geldt niet alleen voor groepen die al goed vertegenwoordigd zijn, maar ook voor inwoners die minder vaak van zich laten horen, bijvoorbeeld jongeren. 
 
Veilig en bereikbaar 
Iedereen in Leidschendam-Voorburg zou zich veilig moeten voelen. In de buurt, op het werk, tijdens een wandeling of een middag winkelen. Veiligheid is een onderwerp om aan te pakken met inwoners en ondernemers. Zij kennen hun buurt het beste en weten welke verbeteringen er eventueel nodig zijn. Ook bereikbaarheid kan nog beter. De nadruk ligt op het beter benutten van de wegen, duurzaam reizen op de fiets, lopend en met het openbaar vervoer. 
 
Groeien vanuit de basis
Bedrijven moeten prettig kunnen werken en groeien. Een goede aansluiting met het lokale bedrijfsleven is daarom belangrijk. Accountmanagers bedrijven en centrummanagers hebben nauw contact met ondernemers. Daarnaast faciliteert de gemeente ondernemersfondsen en winkeliersverenigingen om de toekomst en vitaliteit van de winkelgebieden te behouden.  
 
Iedereen doet mee
Voor cultuur en sport staan er mooie ontwikkelingen op de planning. Zo wordt een Erfgoedvisie geschreven en een Cultuurvisie ontwikkeld met inwoners van alle leeftijden en achtergronden. Deze visies geven richting aan verdere plannen. Iedereen moet kunnen sporten en bewegen. Sportcoaches gaan in de wijken aan de slag om mensen te stimuleren om te bewegen en gezond(er) te leven. Het nieuwe re-integratie en participatiebeleid wordt uitgevoerd: mensen worden geholpen bij het zoeken naar een baan.

Wie een langere afstand heeft tot de arbeidsmarkt, wordt geholpen om op een andere manier deel te nemen aan de maatschappij. Het minimabeleid wordt geactualiseerd om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. In 2024 wordt er gebouwd aan de nieuwe bibliotheek in Leidschendam. Een plek waar naast de meer klassieke bibliotheekfunctie ruimte is voor ontmoeting, ontdekken en leren van elkaar voor verschillende doelgroepen. Daarnaast worden plannen gemaakt voor de Julianabaan, waarbij wordt nagedacht over het ‘Huis van Verhalen’. Niet voor iedereen is meedoen aan de maatschappij vanzelfsprekend. Inwoners die het het hardst nodig hebben krijgen hulp. 
 
Een goede start
De nieuwe Lokaal Educatieve Agenda wordt vastgesteld en uitgerold. Dat betekent dat de gemeente samen met partners in het onderwijs, kinderopvang en andere (jeugd)professionals inzet op talentontwikkeling, sociaal-emotionele vooruitgang, doorgaande leerlijnen, gelijke kansen, aansluiting op de onderwijs- en arbeidsmarkt en onderwijs aan de nieuwkomers. Ook wordt het nieuwe integraal huisvestingsplan vastgesteld. De gemeente werkt aan duurzame, gezonde, inclusieve en multifunctionele gebouwen waar de ontwikkeling van het kind centraal staat. Concreet gaan we aan de slag met De Vijverhof, het Sint Maartenscollege en de RKBS Marie Bernadette. 
 
Versterken en verduurzamen
Stompwijk, Voorburg en Leidschendam vormen samen een aantrekkelijke woonomgeving. Tegelijkertijd is er een tekort aan woningen. We werken aan een divers, betaalbaar en duurzaam woningaanbod. Onder andere bij Vliethaven worden woningen opgeleverd. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen, onder andere bij de Appelgaarde, Vlietvoorde, Schakenbosch, Klein Plaspoelpolder, Overgoo en De Star. De nadruk ligt hierbij sterk op het sociale en middensegment, zowel voor koop- als huurwoningen.

Doel is om deze projecten klimaatbestendig, energieneutraal en met versterking van het groene karakter van Leidschendam-Voorburg te ontwikkelen. Dit krijgt ook vorm in de Omgevingsvisie die samen met inwoners wordt opgesteld. Het Duurzaamheidsprogramma wordt verder uitgevoerd, met wijkaanpakken, collectieve inkoopacties voor zonnepanelen en isolatiemaatregelen, subsidies en het helpen bij initiatieven. Aan de hand van het GroenActiePlan worden veel plekken in de gemeente groener en klimaatbestendiger gemaakt, zodat mens en dier er fijn kunnen leven.
 
Ravijnjaar
Vanaf 2026 nemen de inkomsten vanuit het Rijk flink af. Dan ontstaan grote uitdagingen. De dag na Prinsjesdag heeft wethouder financiën Philip van Veller op de bijeenkomst ‘Laat ons niet in de St®eek’ met andere gemeenten en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) dan ook zijn zorgen geuit over het naderende ‘ravijnjaar’ 2026. “Minder geld vanuit het Rijk betekent dat gemeenten hun ambities flink moeten aanpassen. En dat heeft impact op ons allemaal. Samen staan we sterker. Daarom slaan we de handen, ook op financieel gebied, ineen. Voor het komende jaar is er nog voldoende ruimte en staat er nog genoeg op de planning. Maar we luiden de noodklok bij het Rijk zodat we ook de komende jaren onze plannen kunnen blijven uitvoeren”, aldus Van Veller. 
 
De begroting 2024 – 2027 staat op www.lv.nl/gemeentegeld.   Deze week verschijnt ook de 2e Tussentijdse rapportage 2023 met daarin de status van de acties en de prognose op de budgetten van het huidige jaar.


Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht gemeente Leidschendam-Voorburg.
Foto: Marcel Breeuwsma.
Video: Jona der Meer en Marcel Breeuwsma