Het recreatiegebied Vlietland ligt op grondgebied van Leidschendam-Voorburg en is eigendom van de provincie Zuid-Holland. 

Projectontwikkelaars willen gaan bouwen in dit gebied. Vrijwilligers van de Vereniging Vrienden van Vlietland helpen bij het beheer van Vlietland. De Vereniging strijd tegen de bouwplannen van 222 recreatiewoningen, in dit gebied.

In het Ontwerpbestemmingsplan dat de bouwplannen van 222 grondgebonden recreatiewoningen in Vlietland Noord mogelijk moet maken, staat dat er in het bouwgebied geen noemenswaardige natuur te vinden is (met als uitzondering twee beschermde vleermuissoorten). Het gebied zal door het uitvoeren van de bouwplannen op dit punt sterk verbeteren, volgens de projectontwikkelaar.

Ook de Gemeente Leidschendam-Voorburg geef bij het beantwoorden van vragen over de teloorgang van de natuurwaarden in het bouwgebied aan: ‘Nee, er is daar geen waardevolle natuur, want Vlietland is geen natuurgebied’. Klopt dat?

Vrienden van Vlietland zocht dit uit. Conclusie van de vereniging was: Nee, dat klopt niet.
Zij geven het volgende aan:
In het beoogde bouwgebied wemelt het van de waardevolle flora en fauna. Iedere geïnteresseerde bezoeker die weet waar op gelet moet worden, kan het met eigen ogen en oren vaststellen. De meer geschoolde bezoeker ziet en hoort zelfs nog veel meer.

Een wandeling door de fauna in Vlietland Noord
Forse, volwassen bomen, duizenden. Voor iedereen in volle glorie te zien. Met alle ecologische waarden die daarbij horen: een oude boom is een uitgebalanceerd ecosysteem op zich, met honderden extra levensvormen per boom. In die bomen zitten bijvoorbeeld vogelnesten. Als je omhoog kijkt, zie je ze, vooral in de winter en het voorjaar vallen ze goed op. Vele vogelnesten in allerlei vormen, groot en klein. Eén van die grote nesten is van een buizerd; de eigenaar laat zich regelmatig zien. Een ander is van een havik, vorig seizoen met jongen die daar met zorg werden grootgebracht. Wie op het juiste moment goed luistert, kan een bosuil horen roepen. En met een beetje geluk óók het antwoord van een soortgenoot beluisteren, wat verder weg. Ook het roffelen van een specht is voor de oplettende wandelaar regelmatig te horen.

Bezoekers die, als de schemering valt, nog in Vlietland zijn, kunnen vleermuizen zien vliegen, afgetekend tegen de nog lichte lucht. Véél vleermuizen. Wie er verstand van heeft, kan onderscheiden dat het om allerlei verschillende soorten gaat. Beschermde soorten.

Ook kun je zoogdieren in Vlietland Noord tegenkomen, hoewel die zich minder makkelijk laten zien. Maar ze zijn er wel. Zo is er een vossenburcht en scharrelen er stiekem een steenmarter en een bunzing rond.
De kans is niet heel groot dat je ze tegenkomt. Meer kans heb je om verrast te worden door een eekhoorn, konijn, hermelijn of wezel. En de kans dat je een kikkerconcert kunt beluisteren op wat warmere avonden in voorjaar en vroege zomer is bijna 100 %.

Waarom wordt dit weergegeven als geen natuur?, vraagt men zich bij de Vereniging Vrienden van Vlietland af.
Vereniging Vrienden van Vlietland vraagt zich af of dit past onder onwetendheid of onwaarheid.

Waren de projectontwikkelaar en de gemeente - in tegenstelling tot de bij het gebied betrokken (natuur)organisaties en de geïnteresseerde bezoekers- niet op de hoogte van deze werkelijkheid in Vlietland? Was het daarom onwetendheid toen ze die onjuistheden in het Ontwerpbestemmingsplan en in de antwoorden aan verontruste burgers op papier zetten?

Volgens Vereninging Vrienden van Vlietland wisten ze het echter wel. Al in 2020 waren er eerste verkennende ecologische rapporten vrij gegeven en in 2021 beschikte de projectontwikkelaar over gedetailleerde rapporten met de onderzoeksresultaten van gekwalificeerde ecologen. Rapporten met de inventarisaties van de dieren die in Vlietland Noord leven, broeden en foerageren. Opgesteld in opdracht van de projectontwikkelaars. In 2021 was de projectontwikkelaar dan ook al druk bezig met het zoeken naar aanpassingen in de bouwplannen en de voorgenomen planning in een poging om een ontheffing op de Wet Natuurbescherming te verkrijgen. Je mag volgens die wet in een gebied met veel hoogwaardige ‘natuur' geen huizenpark bouwen, want dat zou het leef- en foerageergebied van die ‘natuur’ vernietigen.

Vrienden van Vlietland concludeert hierdoor dat het geen onwetendheid was toen de projectontwikkelaar in de zomer van 2022 aan de Gemeenteraad het Ontwerpbestemmingsplan ter goedkeuring voorlegde. De vereniging is van mening dat destijds de aanwezige natuurwaarden in het te bebouwen gebied daarin gebagatelliseerd werden.
Vanuit de Vereniging is men van mening dat de doelstelling was om met onwaarheid, terug verwijzend naar de voorgelegde informatie, een fiat te krijgen voor de bouwplannen.

Via een bericht aan de media laat de Vereniging Vrienden van Vlietland hun ongenoegen hierover blijken.

Door: Redactie Midvliet
Bron: Persbericht Vrienden van Vlietland, website Vrienden van Vlietland

Foto: Redactie Midvliet