Leidschendam-Voorburg zet in het lopende en komende jaar meer financiële middelen in voor de eigen ambities en de eisen die op haar afkomen.

Het college wil investeren in de slagkracht van de gemeente, maar tegelijkertijd behoedzaam en realistisch blijven. Dit is te lezen in de tussenrapportage en kadernota dat het college vandaag naar de gemeenteraad stuurde. Wethouder Financiën Philip van Veller: “We blijven ambitieus voor het huidige jaar 2023 en verder; van goed naar nog beter. We zijn gedreven en willen de ambities uit het coalitieakkoord waarmaken om voor de inwoners het beste te bereiken.”

Financieel op orde, wel zorgen voor de toekomst
Wethouder Philip van Veller over de investeringen en uitdagingen voor de gemeente: “De komende jaren willen we de ambities uit het coalitieakkoord waarmaken. Tegelijkertijd hebben we te maken met steeds hogere eisen. We gaan daarom door met het realiseren van mooie zaken voor woningbouw, digitalisering en de energietransitie. Dat betekent dat we moeten blijven investeren in onze uitvoeringskracht en de kwaliteit. De kadernota voor 2024 en verder laat zien hoe we dat willen gaan doen. We zien alleen wel dat de inkomsten vanuit het Rijk na 2026 behoorlijk minder worden. Dat heeft grote gevolgen voor de lange termijn, want we zijn voor een belangrijk deel van onze begroting afhankelijk van deze middelen. Ondanks deze zorgen voor de toekomst zijn we als college vastbesloten om de door ons voorgenomen doelen te bereiken. Maar wel met de nodige financiële voorzichtigheid.”

Huidige jaar op schema, met enkele bijzonderheden
Het lopende jaar ligt op schema, met een aantal zaken dat opvalt. De gemeente meldt een nadelig saldo van ongeveer € 2,0 miljoen. Grootste extra kostenposten zijn de stijging van de uitkeringsgelden, de implementatie van een nieuw financieel ICT-pakket en hogere kosten voor informatiebeveiliging. Bovendien zijn de kosten voor bouwen door de inflatie toegenomen en worden door de krappe arbeidsmarkt bepaalde projecten niet uitgevoerd volgens planning. Daarentegen zet de gemeente sterk in op de bereikbaarheidsuitdagingen rond de Mall. Ook worden met het Groen Beheerplan meer groen en verbeteringen in de kwaliteit van de openbare ruimte aangebracht. Daarnaast kan iedereen trots zijn op Kindcentrum De Telescoop.

Er wordt verder gewerkt aan het aanleggen van het rugbyveld, beachvolleybalvelden en parkeergelegenheid aan het Westvlietpark, de herontwikkeling van de Julianabaan en de bereikbaarheid van Stompwijk. We zetten in op het bouwen van woningen in alle prijsklassen voor verschillende doelgroepen. Verder zijn we samen met partners vol aan de slag voor Sterk voor Noord. We pakken taalachterstanden aan en werken aan een fijnere, veilige leefomgeving. Ook Wijkverenigingen, maatschappelijke organisaties, de vele vrijwilligers en inwoners die eenzaam zijn, hebben onze volle aandacht.

Meer daadkracht voor de toekomst
Het college nam vorig jaar voor de meeste doelstellingen uit het coalitieakkoord al de benodigde middelen op in de begroting 2023. Met de kadernota 2024 stuurt het college waar nodig hierop bij en worden ontwikkelingen van buiten die niet te beïnvloeden zijn, verwerkt. Bovendien doet het college een aantal voorstellen voor nieuw beleid. Voor participatie wordt in aanvulling op de middelen vanuit het coalitieakkoord voorgesteld extra initiatieven te bekostigen. Leidschendam-Voorburg zet in 2023 al een flinke stap als het gaat om participatie. De gemeente, inwoners en instellingen werken samen aan een participatieverordening. Ook gaat de gemeente aan de slag om jeugd meer te betrekken bij gemeentelijk beleid. We vergroten de slagkracht om het groen en de biodiversiteit te versterken en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. De extra middelen voor eenzaamheidsbestrijding vloeien voort uit een verzoek van de raad. Voor de digitalisering van de dienstverlening rond werk, inkomen, jeugdhulp en zorg is een eenmalige impuls nodig. Hetzelfde geldt voor de musea. Tot slot wordt uitvoering gegeven aan de motie over de speelplaats Gravin Catharinalaan.

De grootste financiële wijzigingen betreffen zoals hierboven vermeld de uitkeringen en de ICT-kosten, die vooral stijgen door de steeds strengere eisen aan informatiebeveiliging en het beheer van het groeiende aantal applicaties. Er zijn ook onverwachte extra onderhoudskosten voor de civiele kunstwerken, oevers en speelvoorzieningen. De inwerkingtreding van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) maakt het juridisch makkelijk om over de verschillende sociale werkvelden heen samen te werken. Hiervoor wordt de organisatie klaargemaakt. De schuldhulpverlening aan ondernemers is een succesvolle coronamaatregel die nu structureel wordt doorgezet.

Met dit alles stelt het college voor 2024 en verder een pakket maatregelen voor om de gemeente slagvaardiger te maken, de ambities waar te maken en zo in te spelen op eisen en verwachtingen.

De eerste tussentijdse rapportage en kadernota zijn te vinden op www.lv.nl/gemeentegeld