Begin van deze maand heeft Omroep West in een serie artikelen aandacht besteed aan het fenomeen jeugdbendes.

Onder andere in een interview met twee jongens uit Leidschendam-Noord werd een beeld geschetst van dergelijke bendes.
De artikelen waren aanleiding voor zowel de VVD Leidschendam-Voorburg als het CDA Leidschendam-Voorburg om schriftelijke vragen te stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders.
De burgemeester heeft namens het college alle vragen beantwoord.

Steekwapens
De afgelopen anderhalf jaar is in heel Leidschendam-Voorburg 18 keer een steekwapen aangetroffen bij een jongere, waarvan 8 keer in Leidschendam-Noord. De verdachten waren geen van alle lid van een jeugdgroep. Er is 1 keer werkelijk gestoken, dat was bij een ruzie tussen twee meisjes die niet uit de gemeente kwamen.

Geen criminele bendes
Het beeld dat de twee jongeren in het artikel schetsen wordt zowel door de gemeente als door de politie niet herkend. De geïnterviewde persoon geeft zelf ook in het interview aan dat hij geen lid is van een bende.
Er zijn wel vier overlast gevende jeugdgroepen - Bovenveen, Fluitpolderplein en Prins Frederiklaan en in de omgeving van de Koreaanse Kerk in Leidschendam-Noord- maar dit zijn geen criminele bendes.
Vaak gebruiken ze lachgas waardoor vervuiling toeneemt (ballonnen en patronen) en door het gedrag kunnen ze zeker intimiderend zijn of zo overkomen. Individuele leden van de jeugdgroepen vertonen wel crimineel gedrag. Enkele jongeren in de gemeente hebben een criminele achtergrond. Jongeren uit LV hebben contacten met jeugdgroepen uit Den Haag en andere gemeenten.

Veiligheidsgevoel
Er is landelijk een toename van wapenbezit onder jongeren en vermoedelijk ook lokaal in LV en dat is zeker zorgelijk. De politie signaleert, registreert en adviseert over jongeren naar de gemeente en treedt op bij strafbare feiten.
Het veiligheidsgevoel van inwoners wordt veelal beïnvloed door vervuiling en verloedering van de wijken. Vanuit Handhaving wordt hier actief ingegrepen samen met Stadsbeheer en Avalex. Met het programma ‘Sterk voor Noord’ gaan inwoners en organisaties in Leidschendam-Noord de komende jaren samen aan de slag om de achterstanden op het gebied van jeugd, financiële zelfredzaamheid en wonen in te lopen en te werken aan een kansrijke toekomst voor Leidschendam-Noord.

Voorlichting
Er wordt door Bureau Halt en politie voorlichting geven op scholen waarbij het rechtzetten van gedrag voorop staat. Ook worden leerkrachten getraind om wapenbezit te signaleren.
In het project Dealbreakers, waarin jongeren worden geïnformeerd en geholpen om weerbaar te worden, werken gemeenten Leidschendam-Voorburg, Delft, Zoetermeer, Leiden en Gouda samen.

Samenwerking
De politie heeft begin 2022 groepscans opgeleverd. De jeugdgroepen zijn besproken in het Jeugd Op Straat Overleg (JOSO) samen met de wooncorporaties, jongerenwerk, gebiedsregisseurs, handhaving en openbare orde en veiligheid.
Indien persoonsgerichte aanpak wenselijk is vindt dit plaats met de betrokken partners, binnen de gemeente vindt overleg plaats met de partners in de Lokale Kamer over hulp aan jongeren en over “multiproblem” gezinnen.

Ook wordt er samengewerkt met de stad Den Haag maar zij hebben separaat geld ontvangen voor preventie.
Er is in Leidschendam Noord momenteel geen buurtpreventieteam (BPT). De gemeente stimuleert bewoners actief om er een op te richten, zodat ook de bewoners zelf kunnen meewerken aan een prettige buurt. Overigens benadrukt de gemeente dat een BPT niet bedoeld is om toezicht te houden op jongeren.

Messenverbod
Het college is gevraagd wat zij vindt van een algemeen messenverbod in de wijken. Een gemeentelijk messenverbod is op korte termijn niet eenvoudig; begin 2023 komt er een landelijk verbod op het dragen van messen.
Er is een landelijke werkgroep gestart waarin een actieplan is opgesteld “jongeren en wapens”. Binnen regio Haaglanden participeren de gemeente Zoetermeer en Den Haag in deze werkgroep. In het najaar vindt er een evaluatie plaats in deze werkgroep over de aanpak jongeren en wapens. Het college beziet of aansluiting bij deze werkgroep tot de mogelijkheden behoort.

Foto: Pixabay