In het voorjaar van 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

Met deze notitie informeert MKB L-V het college van burgemeester en wethouders, alle gemeenteraadsfracties, politieke partijen en de ondernemers in Leidschendam-Voorburg over haar prioriteiten en verwachtingen. MKB L-V maakt een vuist voor alle ondernemers en behartigt hun belangen. We zoeken daarbij nadrukkelijk de samenwerking met de gemeente.

"Wat verwacht MKB L-V van de gemeente Leidschendam-Voorburg?
- dat de gemeente L-V zich actief blijft inzetten voor een gunstig ondernemers- en vestigingsklimaat;
- dat de gemeente L-V structureel aandacht houdt voor ondernemers die door corona zwaar getroffen zijn;
- dat de gemeente L-V de juiste randvoorwaarden creëert en passende faciliteiten biedt (denk aan huisvesting en bereikbaarheid), zodat ondernemingen met groeiambities zich kunnen ontplooien én voor gemeente L-V behouden blijven;
- dat de gemeente L-V structureel voldoende en passende bedrijfshuisvesting realiseert i.p.v. steeds te kiezen voor tijdelijke oplossingen (zoals bedrijfsverzamelgebouwen Sector V + Herenstraat 42);
- dat de gemeente L-V lokale ondernemers actief betrekt bij de uitdagingen op het gebied van energietransitie en verduurzaming.

Economisch visie
De Economische visie is voor ondernemend L-V de basis voor alle activiteiten. MKB L-V blijft, als spreekbuis van ondernemers, graag actief betrokken bij de formulering en uitvoering van deze visie. Immers, die visie legt de grondslag voor de bestendiging en verdere ontplooiing van ondernemend L-V.

Post-coronasteun
Het is belangrijk structureel aandacht te blijven besteden aan ondernemers die getroffen zijn door de coronapandemie, hen te ondersteunen en faciliteren bij hun bedrijfsvoering zodat ze weer financieel gezond kunnen worden. MKB L-V pleit daarom geen lastenverzwaring door te voeren en vraagt een constructieve houding bij het verlenen van vergunningen. 

Bereikbaarheid
Het realiseren en behouden van goede bereikbaarheid is cruciaal om economische activiteiten van ondernemers te optimaliseren. MKB-LV verwacht dat de gemeente L-V zich maximaal inspant de bereikbaarheid van de gehele gemeente te verbeteren en te waarborgen.

Korte termijn
- Snelle en effectieve maatregelen voor die gebieden in L-V waar de verkeersdruk en -overlast op dit moment het grootst is (denk aan omgeving Mall of the Netherlands).

Middellange termijn
- Voorafgaand en gedurende de periode dat werkzaamheden aan de N14 en A4 worden voorbereid en uitgevoerd: adequate informatievoorziening en het treffen van effectieve maatregelen waardoor de overlast tot een minimum wordt beperkt.

Lange termijn
- Ontwikkelen van visie en uitwerken van duurzame en innovatieve structurele oplossingen op gebied van infrastructuur en vervoer in en rond de gemeente.

Energietransitie
MKB L-V vindt het belangrijk dat ook de wensen, kennis en kunde van ondernemers wordt betrokken bij de uitdagingen op het gebied van energietransitie en het realiseren van de doelstellingen op het gebied van verduurzaming. De gemeente schakelt bij voorkeur lokale ondernemers in als leverancier van kennis, diensten en producten.

Positieve gezondheid
De stijgende kosten in de zorg zijn ook in de gemeente L-V een bron van grote zorg en zet een effectieve verdeling van de schaarse financiële middelen onder druk. MKB L-V pleit daarom voor meer aandacht voor preventie en de positieve gezondheid van alle inwoners van Leidschendam-Voorburg. Dat kan worden vastgelegd in een lokaal preventieakkoord. Een dergelijk akkoord moet in 2022 worden gesloten, met de gemeente als voortrekker en met directe steun van MKB L-V, uiteraard de zorgondernemers, maar ook vanuit het onderwijs, verenigingen en andere ondernemers.

Aantrekkelijke winkel- en verblijfsgebieden
Om een aantrekkelijke en vitale woongemeente te blijven is een hoogwaardig en divers voorzieningenniveau noodzakelijk. Wij maken ons sterk voor aantrekkelijke winkel- en verblijfsgebieden die gekenmerkt worden door een goede mix van detailhandel, horeca, zorg en diensten, waar vitale, toekomstbestendige ondernemers actief zijn. Naast de begrijpelijke aandacht voor Westfield Mall of the Netherlands dient er voldoende en structureel aandacht te worden besteed aan de andere drie kernwinkelgebieden in L-V (Damcentrum, Huygenskwartier en Koningin Julianaplein). Door de eigen unieke identiteit van de afzonderlijke winkelgebieden te versterken en de mogelijkheid te bieden zich tot
zelfstandige biotopen te ontwikkelen. Overleg en afstemming tussen gemeente en ondernemers in winkelgebieden over infrastructurele aanpassingen en werkzaamheden is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Tevens dient rekening gehouden te worden met (toekomstige) ontwikkelingen in aanpalende gebieden (Binckhorst, Westvliet).

Retail Campus
MKB L-V is een van de initiatiefnemers geweest van de Retail Campus. Met deze Retail Innovatie & Experience Campus heeft gemeente L-V een duidelijke keuze gemaakt waarin veel tijd en energie wordt ingezet voor het realiseren van toekomstbestendige retailers. Het is belangrijk dat de gemeente samen met MKB L-V structureel en actief betrokken blijft en de participatie van lokale retail- en horecaondernemers stimuleert.

Recreatie en toerisme
Het is de hoogste tijd dat er een visie wordt geformuleerd en vastgesteld op het gebied van recreatie en toerisme voor gemeente L-V waarin voldoende ruimte en aandacht is voor de economische activiteiten die het recreatief karakter versterken. Ondernemers uit deze sector, vertegenwoordigd door MKB L-V, willen graag meedenken om dit eindelijk te realiseren."