In een tijd van sociaal en economisch herstel kiest het college van burgemeester en wethouders er in de Programmabegroting 2022-2025 nadrukkelijk voor om geen zaken ‘stuk te bezuinigen’.

Het treft wel noodzakelijke maatregelen, zodat er aan het einde van de raadsperiode een structureel sluitende begroting ligt.

Wethouder financiën, Jan-Willem Rouwendal: “Als college sluiten we onze raadsperiode graag met een structureel sluitend saldo af. Dat is gelukt, maar financieel blijven het onzekere tijden. We weten nog niet precies wat de effecten van de coronacrisis zijn, welke ondersteuning we van het kabinet kunnen verwachten en we staan aan de lat voor een aantal grote opgaven, zoals de energietransitie en Omgevingswet. Komende jaren ligt de focus ook bij het bouwen van een sterkere samenleving, die in de toekomst beter het hoofd kan bieden aan nieuwe uitdagingen.”

De gemeente Leidschendam-Voorburg legt onder meer aandacht op het begeleiden van ondernemers, die hard door de crisis zijn geraakt en op het versterken van de bestaande winkelgebieden. Maar ook op groepen inwoners die door de crisis verder achterop zijn geraakt, zoals kinderen en jeugd, en inwoners die te maken hebben met eenzaamheid. Daarnaast is er de komende jaren bijzondere aandacht voor Leidschendam-Noord. De gemeente werkt in het programma Sterk voor Noord samen met inwoners en maatschappelijke partners aan verbetering van de wijken, met als doel een kansrijke toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Noord.

De begroting wordt in het najaar aangevuld met een nota van wijziging, die ook aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd. Hierin is onder andere de meest recente informatie verwerkt over de bijdrage die de gemeente uit het gemeentefonds van het Rijk ontvangt. Op 9 november 2021 is het raadsdebat en de besluitvorming over de begroting en de nota van wijziging gepland. De hele begroting leest u op www.lv.nl/begroting2022.