De gemeente Leidschendam-Voorburg en hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland hebben hun samenwerking op gebied van water opnieuw bevestigd.

Dat deden zij met de ondertekening van de wateragenda voor de komende vier jaar. De gemeente en beide waterschappen hebben een lange traditie van samenwerking op het gebied van water. Samen werken zij aan het voorkomen van wateroverlast, aan waterveiligheid, de kwaliteit van het water in sloten, vaarten en kanalen, het beheer en onderhoud en aan het inzamelen en schoonmaken van afvalwater.

Resultaten samenwerking
Projecten die hieruit eerder voortkwamen zijn onder meer het Waterspoorpark, Park ‘t Loo en de Nieuwe Driemanspolder, waar ruimte voor water, groen en recreatie samengaan. Ook de aanleg van vispaaiplaatsen zoals in de Vijverhof, natuurvriendelijke oevers en projecten op het gebied van klimaatadaptatie zijn resultaten van de goede samenwerking. Zo houden de drie overheden de voeten en bezittingen van iedereen in de gemeente droog, het water schoon en dragen zij bij aan biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving.

Strategische wateragenda
Op 3 maart ondertekenden wethouder Water en Groen Floor Kist, hoogheemraad Marcel Belt van Delfland en Thea Fierens van Rijnland een strategische wateragenda voor de komende vier jaar. Hierin staan onder andere projecten gepland voor:
  • kadeherstel aan de Doctor van Noortstraat;
  • uitbreiding van de pilot kroosverwijdering;
  • vertalen van de watervisie van de waterschappen in de gemeentelijke omgevingsvisie.
    De watervisie geeft weer hoe het water er in 2050 uitziet en wat gedaan moet worden om het gewenste beeld dichterbij te brengen. De omgevingsvisie geeft weer hoe de gemeente er uitziet in 2050 voor wat betreft ruimtegebruik, water, bodem en lucht en welke samenhangende keuzes gemaakt worden om het gewenste beeld dichterbij te brengen;
  • onderzoek naar de aanleg van nieuwe waternatuur bij de ontwikkeling van Vlietvoorde.
Foto: Het Waterspoorpark langs de Nicolaas Beets­laan in Voorburg is ongeveer 4,5 km lang. Recreanten kunnen er wandelen, de hond uit laten of een balletje trappen in de voetbalkooi. Met de afgegraven grond van de waterplas en de sloten is een uitkijkheuvel aangelegd.