Fractievoorzitters nieuwe coalitie LVCoalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP hebben een akkoord bereikt met GroenLinks over de verbreding van de huidige coalitie in Leidschendam-Voorburg.

De vijf partijen zetten samen de schouders eronder om Leidschendam-Voorburg door de corona-crisis te loodsen. Namens GroenLinks wordt Floor Kist voorgedragen als wethouder met de portefeuille Wonen, Welzijn en WMO.

Aanpak Corona-crisis verdient breed draagvlak
Leidschendam-Voorburg wordt net als de rest van Nederland hard geraakt door de coronacrisis. Ondernemers hebben het zwaar, banen staan op de tocht en sociale voorzieningen onder druk. Tegelijkertijd legt het Rijk steeds meer verantwoordelijkheden bij de gemeente, is de druk op de ambtenaren hoog en dreigt er een gat te vallen in de begroting. Deze onzekere tijd vraagt om een stabiel bestuur dat in staat is duidelijke keuzes te maken. VVD, CDA, PvdA en CU/SGP hebben sinds de verkiezingen van maart 2018 een meerderheid van één zetel. Op dit moment is zo’n krappe meerderheid niet wenselijk. Daarom is besloten op zoek te gaan naar verbreding van de coalitie. Meerdere gesprekken in de zomer hebben geleid tot een akkoord tussen de bestaande coalitiepartijen en GroenLinks.

Akkoord
Het bestaande coalitieakkoord uit 2018 blijft bestaan. Daaraan wordt een aantal afspraken toegevoegd die recht doen aan de nieuwe werkelijkheid. Zo komt de nieuwe coalitie met een ambitieus stimuleringsplan voor de lokale economie, werkgelegenheid en lokale recreatie. Het niveau van sociale voorzieningen, sport en cultuur blijft gelijk. De buitenruimte wordt ingericht zodat dit meer in lijn komt met het gebruik in en na coronatijd. In samenwerking met woningcorporaties wordt meer vaart gezet achter de woningbouwprogramma’s. De coalitie gaat afvaldump aanpakken en voorkomen onder andere door de komst van een afvalbrengstation. Tegelijkertijd komt er een onderzoek naar na-scheiding. Veiligheid krijgt, zeker in aanloop naar de komende Oud en Nieuw, meer aandacht.

Ook in deze lastige tijd moet de begroting uiteindelijk sluitend zijn. Om de financiële positie van de gemeente te versterken wordt intensief gekeken naar manieren om slimmer en beter te werken en het geld efficiënt in te zetten. Zo wordt er onder andere een innovatie-budget beschikbaar gesteld voor de WMO.
Met de toetreding van GroenLinks tot de bestaande coalitie wordt een breder draagvlak gecreëerd voor deze en andere maatregelen die nodig zijn om de gemeente verstandig door de corona-tijd te leiden.

Reactie PvdA-fractie
De PvdA-fractie is blij dat de coalitie wordt uitgebreid met GroenLinks. De PvdA-fractie steunt de uitbreiding, omdat moeilijke tijden ook om duidelijke keuzes vragen. Dan helpt het om een zo breed mogelijk draagvlak in de gemeente te hebben. Een college dat door een groter deel van de raad wordt gedragen, helpt daarbij. De PvdA verwacht dat met deze uitbreiding een goede basis is gelegd voor het bestuur van de gemeente tot de volgende verkiezingen in 2022.
De afspraken worden op 10 september nog voor akkoord voorgelegd aan de PvdA-leden in de gemeente. Fractievoorzitter Jochem Streefkerk: “Ik heb er vertrouwen in dat onze leden ook tevreden zullen zijn met deze afspraken. We onderstrepen de noodzaak om meer sociale woningen te bouwen, zoeken naar manieren om de uitvoering van de Wmo te verbeteren en garanderen het niveau van de sociale voorzieningen in de gemeente. Met onze GroenLinks-collega’s verwachten we ook op stappen te kunnen zetten om de inzet op duurzaamheid voor iedereen betaalbaar te houden.”

Reactie VVD-fractie
VVD Leidschendam-Voorburg is tevreden met het akkoord dat is bereikt met GroenLinks. We moesten constateren dat 1 zetel meerderheid niet sterk genoeg was om stabiel door de crisis te komen. Er waren toen twee moedige besluiten nodig: ten eerste aan de kant van de coalitie om hulp te zoeken en ten tweede aan de kant van GroenLinks om die handschoen op te pakken. Om onze gemeente op een stabiele en verstandige manier door de coronaciris te loodsen is breed draagvlak nodig. De stabiele basis daarvoor is er nu.

VVD-fractievoorzitter Louise Kortman: ‘De gesprekken die we hebben gevoerd en de inhoudelijke afspraken die daaruit volgden bieden veel vertrouwen voor de komende periode. We richten de blik op de toekomst en gaan er vol voor om hier met zijn allen uiteindelijk sterker uit te komen. We kunnen nu beter en sneller werk maken van een ambitieus investeringsplan voor de lokale economie en werkgelegendheid, stappen blijven maken op het afvaldossier, meer inzetten op veiligheid en dat alles onder de harde VVD voorwaarde van een sluitende begroting en gezonde financiën.’

Reactie CDA-fractie
Het CDA ziet met de toetreding van GroenLinks tot de coalitie met VVD, CDA, PvdA en CU-SGP een nieuw College dat met meer slagkracht kan werken aan het Leidschendam-Voorburg dat we met zijn allen door willen geven. Dit College gaat met vernieuwde kracht de corona-zorgen en de economische en sociale effecten aanpakken die de inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers in onze gemeente ervaren.

CDA-fractievoorzitter Gijs Dupont: “Met GroenLinks samen in de coalitie van VVD, CDA, PvdA en CU/SGP zien we nieuwe mogelijkheden voor de CDA-wens voor de aanpak van het afvaldossier zoals het realiseren van een afval brengstation. Onze ideeën voor de aanpak van eenzaamheid krijgt vorm in een nieuw actieplan. Ook de wens van het CDA voor een veiligere gemeente, ook tijdens Oud en Nieuw, krijgt een impuls en we gaan aan de slag met een economisch stimuleringsplan om de corona-effecten voor werknemer en ondernemers te verzachten.”

Reactie ChristenUnie-SGP-fractie
De ChristenUnie-SGP is verheugd dat GroenLinks toetreedt tot de coalitie en collegeverantwoordelijkheid op zich wil nemen. Het is wijs dat het college bredere steun krijgt in de gemeenteraad, zodat college en ambtenaren in toegenomen stabiliteit hun belangrijke werk kunnen voortzetten en de gemeente de gevolgen van de coronacrisis goed het hoofd kan bieden.

Raadslid Kees Verschoor: “In de raadsperiode voor de coronacrisis merkte ik al dat GroenLinks bereid is tot meedenken en samenwerken. Dat ging verder dan een constructieve toon in het openbaar. Nu we echt concreet samenwerken, benadrukt GroenLinks o.a. het belang van woningbouw, ook voor minder welvarende mensen, en het waarborgen van het niveau van de sociale voorzieningen. GroenLinks brengt bredere steun én een goede balans. Daar komt bij dat het verstandig is dat een ervaren en betrokken wethouder het college aanvult in deze bijzondere tijd. En het is zinnig en goed voor de continuïteit van bestuur dat onze wethouder Financiën die portefeuille houdt.”

Reactie GroenLinks-fractie
De fractie van GroenLinks is blij een bijdrage te kunnen leveren aan het gemeentebestuur in corona-tijd. Juist nu de gemeente diverse pittige uitdagingen op zich af ziet komen, is het wat GroenLinks betreft te prijzen dat de zittende coalitie GroenLinks om hulp vraagt en zoekt naar een stabielere meerderheid in de raad.

Fractievoorzitter Jeroen van Rossum: “De gemeente is in zwaar weer en heeft een stabiel en solide bestuur nodig. GroenLinks draagt daar graag aan bij. Hoewel een combinatie met VVD en CDA voor ons niet vanzelfsprekend is om de samenwerking mee op te zoeken, hebben de gesprekken ons voldoende vertrouwen gegeven om toe te treden tot de coalitie.”

GroenLinks is tevreden met de uitkomst van de gesprekken. Er komt meer vaart in de opgave van (sociale) woningbouw, er wordt ingezet op innovatie in de zorg en er komt een programma om de geringe beschikbare buitenruimte in te richten op de maatschappij in en na corona. “Bovenal,” stelt van Rossum, “hebben we kunnen afspreken dat de sociale zekerheid, sport en cultuur niet zullen worden blootgesteld aan botte bezuinigingen nu de begroting onder druk staat. Dat was voor ons een belangrijke voorwaarde om in gesprek te gaan. Ik ben erg blij dat we het hierover eens zijn geworden. Juist in deze tijd is het van belang dat inwoners kunnen rekenen op een sterk vangnet en een sterk sociaal voorzieningenniveau.”

Hieronder een foto van de vijf fractievoorzitters van de nieuwe coalitie in Leidschendam-Voorburg

Fractievoorzitters nieuwe coalitie LV