Logo LVHet college vraagt de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg in te stemmen met een combinatie van maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid te verbeteren. De maatregelen bestaan uit de verdere voorbereiding van een nieuw aan te leggen brug over de Vliet ter hoogte van Klein Plaspoelpolder (KPP).
Ook wil het college een aantal aanvullende maatregelen nemen, zoals het plaatsen van brugsignalering (brugdisplays) en dynamische route-informatiepanelen (DRIPs). Wethouder Juliette Bouw (bereikbaar Damcentrum): “Met deze maatregelen zorgen we ervoor dat het sluisgebied minder doorgaand verkeer te verwerken krijgt. Het Damcentrum wordt voor bewoners, ondernemers en recreanten, een nog aangenamer verblijfsgebied met een prettiger leefklimaat.”

Brug en verkeersmaatregelen
De bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer naar en door het Damcentrum en Leidschendam-Zuid is al jarenlang een punt van zorg. De capaciteit van de Vlietbruggen, waaronder de historische Sluisbrug, is beperkt omdat deze slechts één rijstrook hebben. Tijdens de spits en bij opening van de bruggen ontstaat er filevorming. Dit heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in dit gebied. Het college wil de bruggen (met name de Sluisbrug) ontlasten zonder dat de totale hoeveelheid verkeer over de Vlietbruggen omhoog gaat.

De te nemen maatregelen moeten ervoor zorgen dat op de vier bruggen (Sluisbrug, Wijkerbrug, Kerkbrug en de nieuwe brug) over de Vliet in 2030 de 6000 motorvoertuigen per etmaal niet wordt overschreden. Uit onderzoek komt naar voren dat een combinatie van maatregelen van een brug met aanvullende verkeersmaatregelen ertoe leidt dat deze doelstelling wordt behaald. Een nieuwe brug geeft extra mogelijkheden tot het ontsluiten van het gebied rond de Vliet. De aanvullende verkeersmaatregelen geven de noodzakelijke extra mogelijkheden tot het reguleren en meer evenwichtig verdelen van de totale hoeveelheid verkeer die gebruik maakt van de bruggen over de Vliet.

Aanvullende maatregelen
Het college zet ook in op aanvullende maatregelen. Een aantal maatregelen is al uitgevoerd of in uitvoering. Zo zijn in 2019 verkeersdrempels aangelegd op het Damplein voor een betere verkeersveiligheid en fietsvriendelijkheid. Op de Noordsingel, tussen de Weigelia en de Dillenburgsingel, worden dit jaar de verkeersregelinstallaties aangepast voor een betere verkeersdoorstroming. Dit jaar komen er vier ‘brug open’ borden rondom het kwadrant (de Bachlaan en Oude Trambaan) en op de Vlietweg te staan. De borden geven aan of de Sluisbrug open staat, zodat automobilisten op tijd een andere route kunnen kiezen. Tot slot stelt het college voor om drie dynamische route informatiepanelen (DRIPs) in te zetten, op de Noordsingel en op de Veursestraatweg (waar ze eerder al op proef hebben gestaan) en in Leidschendam-Zuid nabij de Oude Middenweg / Kostverlorentunnel. Via de DRIP wordt route-informatie gegeven aan de weggebruiker over bijvoorbeeld reistijd of verkeershinder. Automobilisten krijgen op tijd informatie om een andere route te kiezen. Zo worden de Sluis en Wijkerbrug ontlast en blijft hinder bij brugopeningen beperkt.

Uitwerking en participatie
De komende periode wordt benut om een gemeente brede participatie te starten waarin inwoners en ondernemers de mogelijkheid wordt geboden om mee te praten over de meest optimale vorm van verkeersmaatregelen op de lokale bruggen.