MRDH staat voor 'Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag'. En deze verleent subsidies voor verkeer- en vervoerprojecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan subsidies voor aanleg van infrastructuur, het beïnvloeden van rij- of reisgedrag, het gebruik van het openbaar vervoer, pilots etcetera.

Namens een groep inwoners van Voorburg, Leidschendam en Rijswijk hebben Robert Langen en Maarten Drabbe een tekst ingesproken. De tekst wordt gepubliceerd.

Eerste Spreker: Robert Langen. Woont in Voorburg West. Vanaf 2020 deelnemer aan het participatietraject als vertegenwoordiger van de Overburgkade.
Deze ligt parallel aan de Maanweg. Met een stuk ecologische verbindingszone. De Broeksloot, een watergang die al sinds 1500 op de kaarten staat.

Tweede Spreker: Maarten Drabbe, 3 generaties Drabbe zijn geboren in Den Haag en zijn vrouw ook. Hij voelt zich betrokken ook al woont hij zelf niet aan een van de toekomstige tramlijnen: vanaf 2020 is hij deelnemer aan het participatie traject als vertegenwoordiger van Voorburg-Oud. Hij probeert met een bredere blik naar ‘het gebeuren’ rondom de hoogwaardig stads- en streekvervoer te kijken.

Hieronder volgt de ingesproken tekst.
Voor de leesbaarheid is de tekst op enkele plaatsen wat aangepast.

Inleiding
De HOV CID Binckhorst (HOV staat voor stads- en streekvervoer) is een puzzelstuk van de Koningscorridor. (Scheveningen naar Zoetermeer en Scheveningen naar Delft. Gepland voor 2040)
Voor het eerste deel is nu 470 miljoen ex BTW beschikbaar. Dit wordt nu gebruikt voor een tram op maaiveld van Den Haag Centraal Station naar Voorburgstation en van CS naar Rijswijk/Delft. Dit terwijl de sprekers aangeven nu al te weten dat de HOV van Voorburg richting Zoetermeer onder de grond moet gaan en van Scheveningen naar Den Haag Centraal mogelijk ook. Zij adviseren: speel hier op in en realiseer alleen onderdelen die van toegevoegde waarde zijn voor deze Koningcorridor. Zorg ondertussen tot 2030, waar nodig, voor een goed en betrouwbaar busvervoer in de Binckhorst. Dit is pas goed rentmeesterschap.

Urgentie: Het enige openbaar vervoer in de Binckhorst, bus 26 en 28, mijdt momenteel de Binckhorst in de avondspits. Sprekers adviseren: Zorg minstens op korte termijn dat deze voldoende ruimte krijgt om de Binckhorst te bedienen. Dit kan door de geplande vrije busbaan over de Binckhorstlaan, echter, dit is niet genoeg. Zorg ook voor een vrije busbaan op de Zonweg, want de Binckhorstbrug in de verbinding naar de Maanweg is gesloten voor vracht- en busverkeer.

In het project wordt een wat andere koers gevolgd.
De spreker geeft aan: Ik wil kijken of deze koers past in het toekomstperspectief.

Volgens het project:
Het jaartal 2030 komt al dicht bij en dan moeten de rails er liggen. Vanuit projectperspectief is het te waarderen dat er de wil is om snel naar de volgende fase te werken. Toch is het goed dat er tussendoor wat beslismomenten zijn. De hamvraag is: gaan over die rails straks wel trams rijden. Volgens de huidige plannen weten we het pas als ze er liggen. Dit vinden de sprekers veel te vaag. Er is ervaring met lijn 10 van Voorburg station via Rijswijk naar Statenkwartier DH. Rails geheel gerenoveerd. Vervolgens niet gebruikt.

De spreker wil het traject langsgaan.

De lijn richting Rijswijk.
De spreker noemt dit de achilleshiel van het hele project. In de Binckhorstlaan Voorburg, Pr. Mariannelaan, Geestbrugweg en op de Geestbrug is geen plek voor een vrije trambaan. De HOV-tram rijdt gemengd met overig verkeer. Dat kan je niet hoogwaardig noemen, aldus de spreker. De oplossing wordt gezocht in het schrappen van het ‘normale verkeer’ ofwel verkeersluw maken door afsluiten van de Geestbrug of een andere straat. Mooi idee voor de tram. Maar kan dit wel? Hoe lopen de verkeersstromen in dat geval. Zijn er andere straten waar het verkeer vastloopt en zijn we daar gelukkig mee. De Provincie wil de Westvlietweg verkeers luw maken. Hoe past dat?
Gelukkig wordt er nu door vrijwel alle partijen een verkeersonderzoek voorgesteld. En wat nu als dat onderzoek uitwijst dat het autoluw maken niet gaat werken? Dan is er een stuk rails met vervoerswaarde 0. Er zijn al veel stemmen die zeggen dat we lijn 1 niet moeten omklappen, geeft de spreker aan. En dat is maar goed ook, want dat zou een ramp voor Delft, Rijswijk, Den Haag en met name de Binckhorst zijn. Andere alternatieven zullen daar ook stranden, volgens de spreker.

Advies van de spreker:
Besluit over dit traject als duidelijk is wat de werkelijke vervoerswaarde is en kijk naar een realistisch en toekomstbestendig tracé.
Doe dit op basis van een:
Regionaal verkeersonderzoek waar ook het OV in mee wordt genomen;
Een Integraal OV-lijnvoeringsplan.
Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan de Rotterdamse baan.

Het eerdere idee in de Stedenbaan van 2007 was, dat ook het OV door de tunnel zou gaan. Daartoe is niet besloten en zal de infralijn op een andere duurzame wijze moeten worden ontworpen.

En wat nu als die tak richting Rijswijk nu nog niet wordt gerealiseerd, waar liggen dan de kansen?

Eerst, wat wordt er bespaard aan kosten:
Het leggen en verleggen van de sporen op de Binckhorstlaan Vbg, Pr. Mariannelaan en Geestbrugweg;
De vervanging/renovatie van de Geestbrug;
Het verplaatsen van het elektriciteitshuisje.

De lijn richting Voorburg Station.

Meer kostenreductie:
Als het tracé richting Rijswijk wegvalt, dan wordt het heel interessant om naar het tracé over de Zonweg te kijken in plaats van de Maanweg. Dat is dus de tak naar Voorburg van het tracé T2. De spreker legt uit waarom:
Eerst de besparingen:
De vernieuwing van de Binckhorstbrug is voor de tram niet meer nodig.
En als er nog eens goed wordt gekeken naar de inpassing in de Zonweg, dan zijn daar vast nog wel alternatieven die kosten besparen. Moeten echt alle gebouwen aan de Noordzijde worden gesloopt?
I.p.v. onder de Zonweg door, gaan we onder de Regulusweg door. Geen kostenreductie maar wel budgettair neutraal. Het gebouw dat op de hoek Zonweg – Regulusweg staat, zou dan ook kunnen blijven staan.

Wat zijn de baten:
Zoals uit het vooronderzoek bleek, is de vervoerswaarde gelijk aan die bij de Maanweg. Dus dat is geen belemmering voor dit tracé. Er is ruimte genoeg voor een vrije baan. De tram loopt door het hart van de Binckhorst en kan dan zowel extra nieuwe woningen langs deze weg (i.p.v. de Asfaltcentrale) als de bedrijvigheid rond de Mercuriusweg en Regulusweg prima bedienen.

Aan het einde van de Zonweg gaat de tram rechtsom onder de Regulusweg om vervolgens achter de Haagse Arc bij de Maanweg aan te komen.

Hier Richting station zijn twee opties.

Een relatief goedkope oplossing: Maak een kopstation voor de Maanweg. En een voetgangersbrug over de Maanweg. De reizigers kunnen zo over de destijds speciaal hiervoor aangelegde Huygenstraverse naar Station Voorburg. Loopafstand binnen de 350 meter. Wachten op het doortrekken totdat de plannen klaar zijn om onder de grond, richting Zoetermeer, verder te bouwen. Als onderdeel van de Koningscorridor en de Huygenstunnel.

Een duurdere oplossing, maar op de langere termijn altijd goedkoper: Direct voorsorteren op de Koningscorridor richting Zoetermeer door vanaf de Maanweg onder de grond richting station Voorburg en door trekken tot de Gavikavel. Onder de tuin van Hofwijck en de Vliet.
Dit kan dan de eerste stap zijn van de Huijgenstunnel. En sluit aan op station Ypenburg waar Lijn 19 overstap biedt naar Antoniushove en The Mall of the Netherlands enerzijds en Delft anderzijds.

Bijkomende voordeel ten opzichte van het huidige tracé:
Geen tram die met het autoverkeer meerijdt en dus belemmerd wordt;
Geen tram door te smalle straten waar bewoners alleen maar hinder van hebben;
Geen aantasting maar versterking van de ecologische zone. Conform het Omgevingsplan Binckhorst;
Betere opties voor verkeersafwikkeling Maanweg / Regulusweg / Utrechtse baan;
Geen dubbele kosten bij het realiseren van de Koningscorridor richting Zoetermeer;
Geen issues meer bij de scouting en Opa’s Veldje;
Voorburg West wordt niet afgesloten van de buitenwereld;

De sprekers stellen:
Voorburgers worden hier heel gelukkig van en ik kan me zo voorstellen dat dit ook geldt voor de bewoners van Rijswijk, Den Haag en specifiek de Binckhorst.

Den Haag heeft precies wat ze nodig heeft. Een Win Win Situatie, volgens de spreker(s).

Conclusie van de sprekers:
Knip de lijnen.
Investeer in de lijn naar Voorburg/Zoetermeer.
Besteed het vrijgekomen geld om de lijn door te trekken naar de Gavikavel, als onderdeel van de Koningscorridor en de Huygenstunnel.
Sluit daar aan op lijn 19. Zo krijg je een verbinding naar Delft en naar de Mall of the Netherlands.

Door: Redactie Midvliet
Bron: toegezonden ingesproken tekst van Maarten Drabbe & Robert Langen

Foto: Maarten Drabbe & Robert Langen