De petitie voor behoud van een open en groen recreatiegebied Vlietland is 2 weken na de lancering al 15.000 keer ondertekend.

Het onderwerp leeft breed in de regio en veel mensen maken zich diepe zorgen dat het natuur- en recreatiegebied voor een groot deel zal verdwijnen en er verstedelijkt gebied voor in de plaats komt, alleen nog beschikbaar voor (buitenlandse) toeristen en beleggers.

De politiek van Voorschoten en Leiden pakt de zorgen van burgers inmiddels goed op en stelt de juiste vragen. Ook in de Provinciale Staten worden nu scherpe vragen gesteld over het lot van Vlietland en de rol van de Provincie Zuid-Holland hierin. Vanuit de gemeente Leidschendam-Voorburg blijft het vooralsnog stil.

Burgerinitiatief Voorschoten vraagt om een integraal plan voor Vlietland, inclusief de huidige en toekomstige kosten en baten: wat wordt er nu veranderd en waarom, wat gaat er alsnog door van het oude bestemmingsplan uit 2005 en wie betaalt wat? De exploitant, de projectontwikkelaar of draait de belastingbetaler op voor de kosten terwijl er een stuk fijne leefomgeving en natuur voorgoed verloren gaat?

Bestemmingsplan niet compleet
In het ontwerpbestemmingsplan ontbreekt volgens het burgerinitiatief een eenduidig verkavelingsplan en inrichtingsplan. Zo blijken bijvoorbeeld twee geluidswallen te ontbreken, waarvan een tot een hoogte van 12 meter. Deze wallen aan de noordoost zijde vormen de begrenzing van een groot deel van het plangebied en zullen gaan bestaan uit vervuilde grond, afgedekt met een meter schone grond. Dit kan naast het risico op verzakking, ook gevaar opleveren voor de gezondheid van spelende kinderen en de kwaliteit van de waterhuishouding. Omwonenden hebben hierover grote zorgen en vragen zich af hoe gevaarlijke situaties worden voorkomen, wat de risico’s zijn op de korte en lange termijn en wie hiervoor de aansprakelijkheid draagt.

Zorgen over het groen
Verder leven er grote zorgen over het vele groen dat dreigt te verdwijnen door het vakantiepark en de grondwal. Er blijkt niet uit het plan om hoeveel bomen, struiken, planten en vogels het gaat en waar en hoe dit wordt gecompenseerd. Natuur van 50 jaar oud dreigt te worden opgegeven. Hoe rijmt de verstedelijking van een natuurgebied zich met de huidige inzichten rond het voorkomen van hittestress, met nieuwe wet- en regelgeving en met de klimaat-, stikstof- en wooncrises?

Met het Burgerinitiatief hoopt men snel antwoorden te krijgen die de zorgen wegnemen, met het vooruitzicht dat het plan zodanig wordt aangepast dat Vlietland groen en open blijft voor iedereen, nu en in de toekomst.

In de planning van Leidschendam-Voorburg staat een informatiebijeenkomst op 21 september voor o.a. de gemeenteraad van Voorschoten. Partijen hebben nadrukkelijk verzocht vooraf antwoorden te krijgen op hun vragen om tijdens de discussies voldoende inzicht te hebben in wat er zou kunnen gaan gebeuren vlak over de grens met Voorschoten.

De petitie ‘Houd Vlietland groen en open voor iedereen’ kan worden getekend op Petities.nl