Login
Register

Home

Actueel

Radio

Televisie

Uitzending gemist

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit Wassenaar
Hieronder de integrale tekst van de heer Charlie Aptroot, waarnemend burgemeester van Wassenaar, uitgesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Wassenaar op woensdag 10 januari.

Dames en heren,
Namens de gemeente Wassenaar heet ik u van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie.Het gemeentebestuur, gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders, wensen u en de uwen een gelukkig, gezond en voorspoedig 2018.
Ik hoop dat het nieuwe jaar voor u en allen die u dierbaar zijn veel moois in petto heeft.

In English:
I also wish to extend a warm welcome to the ambassadors, diplomats and other international guests. I wish you all a very happy New Year. As the mayor of Wassenaar, I had the pleasure of meeting many of you in March. Unfortunately I was unable to attend your receptions and festivities. That was due to a lack of time, because I’m also the Mayor of Zoetermeer. Tomorrow another mayor will be taking over from me, Mr Frank Koen. He is also present. In the days ahead you will undoubtedly get to meet him. I’ll be continuing this speech in Dutch.

(Weer in het Nederlands)
Dames en heren, het jaar 2017 ligt achter ons.Na een tumultueuze periode lijkt de rust te zijn weergekeerd. Het gaat in algemene zin goed met en in Wassenaar. Dat is goed nieuws maar het is zaak dat nu vast te houden.Voor Wassenaar sprekend kan ik zeggen dat er veel is gebeurd. We dreigden bijvoorbeeld ons politiebureau kwijt te raken, maar ons duidelijke “nee, onacceptabel” bleef niet zonder resultaat: Wassenaar houdt een eigen politiebureau. Zij het dat dit in een bescheidener vorm zal zijn, er staan nu grote delen van ons bureau leeg.

Ook is veel gesproken over de Amerikaanse ambassade. Het overleg tussen de gemeente en de bewoners is verbeterd en loopt nu goed, we weten elkaar te vinden.Binnenkort wordt de ambassade in gebruik genomen, het is belangrijk dat Wassenaar voor de VS-ambassade een goed gastheer is. Met name de veiligheidsmaatregelen en alles wat hierbij komt kijken hebben veel tijd en geld gekost. Over geld gesproken; het afgesloten jaar is hard gewerkt aan de begroting van de gemeente Wassenaar, deze is nu sluitend. Hier moet ik overigens wél bij zeggen dat forse maatregelen onontkoombaar zijn om vanaf 2022 gezonde financiën te houden. De afschaffing van de gemeentelijke heffing op kabels en leidingen kost ons vanaf 2022 jaarlijks € 1,800,000. Dat wordt fors bezuinigen of forse lastenverhoging of een combinatie van bezuinigen en lastenverhoging. We moeten dus niet te vroeg juichen.

Positief is dat wij een besluit hebben genomen over de dringend nodige restauratie van ons raadhuis de Paauw, dit jaar gaat u de schitterende resultaten zien.Veel van wat in 2017 in gang is gezet, krijgt in 2018 zijn beslag. Moet er dan zo veel gebeuren? Ja. Maar gaat het dan slecht met Wassenaar? Nee. Mag ik ons een spiegel voorhouden? Wij hebben geen echt grote problemen, maar natuurlijk zijn er wel zaken die verbeterd moeten worden. Zo is het moeilijk om in een kleine gemeente, en dat is Wassenaar, voorzieningen in stand te houden.Zoals cultureel centrum Warenar, ons eigen dorpstheater.

Aan het mogelijke behoud wordt nu gewerkt.Wassenaar is ook sterk vergrijsd en vergrijsd verder.Daarmee komen voorzieningen in gevaar, zoals winkels, maatschappelijke voorzieningen en het verenigingsleven.Wassenaar zal naar mijn mening woningen moeten bouwen, al is het jaarlijks beperkt in omvang.Jongeren en starters zijn onmisbaar voor het vitaal houden van onze gemeente. Door tevens te zorgen voor meer levensloop bestendige woningen voor senioren creëren we doorstroming en komt er beweging in onze woningmarkt.Het lang bestaande en groeiende probleem van de overvolle Rijksstraatweg betekent het dagelijks steeds langer vaststaan van het verkeer in en rond ons dorp.Dat probleem kan Wassenaar niet zelfstandig oplossen.De stad Den Haag heeft de Utrechtse Baan richting het Oosten als aansluiting op het Rijkswegennet, de A12.Den Haag bouwt nu de Rotterdamse Baan, richting het Zuiden, de A13.En Den Haag heeft dus nog de Amsterdamse Baan nodig richting het Noorden, de A4.Net als de Utrechtse Baan en Rotterdamse Baan moet deze Amsterdamse Baan, de Rijksstraatweg door Wassenaar, in een tunnel of tunnelbak.
 
Het is geen Wassenaars project maar een regionaal project.Wassenaar kan dat alleen nooit realiseren.Maar samen, in de Metropoolregio kunnen wij deze bottleneck in het regionale wegenstelsel oplossen.

Dat bedoelde het externe bureau ook met kritiek in de bestuurskrachtmeting; als gemeente moet je echt serieus met andere gemeenten samenwerken.Samenwerken in het gezamenlijke belang, in het belang dus van andere gemeenten en gemeenschappen en  daarmee ook wederkerig in het eigen belang.Doen dus.In Wassenaar werd veel gesproken over elkaar in plaats van verbinding met elkaar te maken en in gesprek te gaan. Dit is niet goed voor de onderlinge sfeer, verhoudingen en communicatie. Dus niet óver elkaar praten maar met elkaar.Niet ruziën maar met elkaar in debat, op basis van argumenten.En ons daarbij houden aan fatsoensnormen, ook op social media. Laten wij ook doorgaan met het verder verbeteren van onze ambtelijke organisatie die zowel Wassenaar als Voorschoten bedient. Wij mogen trots zijn op deze gezamenlijke ambtelijke organisatie.De sterk toegenomen taken worden nu uitgevoerd door 10 % minder medewerkers dan bij de start 5 jaar geleden.Dan past botte kritiek niet, maar juist waardering voor de inzet van onze medewerkers.

Dat de organisatie nog niet optimaal werkt komt omdat na het samenvoegen de vervolgstappen niet zijn gezet.Dat is het bestuur aan te rekenen, niet de medewerkers.De colleges van Wassenaar en Voorschoten zijn er druk mee, samen met onze gemeentesecretarissen.De al lang nodige vervolgstappen worden nu eindelijk gezet. Er komt een veel kleinere ambtelijke top, gecombineerde huisvesting van de ambtelijke diensten in Wassenaar en één gezamenlijke Gemeentewerf in Voorschoten.Maar ook om andere redenen wordt 2018 een belangrijk jaar, want 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan is de bevolking, dan bent ú aan het woord om uit te maken hoe het nieuwe gemeentebestuur eruit gaat zien.Ook wordt in 2018 meer duidelijk over de toekomst van de gemeente Wassenaar. Blijven we zelfstandig, gaan we fuseren of zoeken we andere samenwerkingen? Onderzoek moet uitwijzen wat de opties zijn. De inwoners zijn aan zet, er komt daarom een grootschalige enquête: het Wassenaarkompas. Ieder die beweert dat één bepaalde optie alleen maar voordelen kent en andere opties alleen maar nadelen spreekt onwaarheid. Het is dus zaak alle feiten en wensen op een rij te zetten en dan een goed overwogen besluit te nemen. En dat besluit zal de nieuwe gemeenteraad nemen.En hoe beter overwogen, hoe beter gemotiveerd, des te groter de kans dat andere overheden de Wassenaarse keuze zullen respecteren. Ik heb er groot vertrouwen in dat dit lukt.

Afgelopen jaar mocht ik als waarnemer uw burgemeester zijn. Ik vertel u geen geheim als ik zeg dat ook mij al jaren opviel dat de bestuurlijke verhoudingen uit de bocht waren gevlogen. Wat zich hier afspeelde verdiende niet altijd de schoonheidsprijs.Mijn eerdere woorden hierover en over het voorkomende cliëntelisme houd ik staande.Door de inzet van velen, medewerkers, college en het overgrote deel van de gemeenteraad gaat het nu heel veel beter.Door de enorme collegialiteit van de wethouders en de geweldige ondersteuning van medewerkers heb ik een jaar twee burgemeesterschappen kunnen combineren.Heel veel dank daarvoor. Voor mij zit het erop.

Ik voelde mij vereerd en diende Wassenaar en de Wassenaarders met veel plezier. Maar de combinatie met mijn burgemeesterschap van Zoetermeer was zwaar, te zwaar om nog anderhalf jaar mee door te gaan.Zeker dit nieuwe jaar, met de verkiezingen en de oriëntatie op de toekomst, verdient Wassenaar een burgemeester te hebben die er fulltime voor kan gaan. Die is gevonden. De heer Frank Koen neemt het stokje van mij over. Ik wens hem uiteraard heel veel succes en hem kennende heb ik er alle vertrouwen in.Graag wil ik de waarnemend burgemeester van Voorschoten, mevrouw Pauline Bouvy-Koene, bedanken voor de goede samenwerking. Door mijn beperkte beschikbaarheid heeft zij onevenredig veel werk verzet, heeft zij vooral de kar getrokken als het ging om aanpassingen van de werkorganisatie. Pauline dank, jij hebt het afgelopen jaren bergen verzet voor Voorschoten, maar ook voor Wassenaar. Mijn waardering wil ik bovendien uitspreken voor de wethouders, de raadsleden en alle medewerkers van deze fantastische gemeente. En de Commissaris van de Koning voor het vertrouwen en de moeilijke maar mooie opdracht.Het was met mij vast niet altijd makkelijk, maar samen hebben wij ons er doorheen geslagen.Probeer ervoor te zorgen dat 2018 ook een jaar wordt dat positief is voor de gemeente Wassenaar.
 
Dat wil ik óók zeggen tegen alle aanwezigen in deze zaal. ‘Praat met elkaar en praat op niveau” is mijn boodschap waaraan u zelfs al meteen invulling kunt geven..... Want ik zou zeggen: praat nú al met elkaar, in deze gezellige sfeer.Wassenaar, Wassenaarders, het ga u goed.